page header photo

Certified professional Linux/UNIX user en scripter

Dit onderwerp is van toepassing op alle UNIX-versies

Examens Linux/UNIX deel 1 en deel 2 cursusstof

Als u een cursus heeft bijgewoond, betekent dat niet per definitie dat u de gedoceerde stof daadwerkelijk beheerst.

Het deelnamecertificaat dat AT Computing u na de cursus toestuurt is natuurlijk geen bewijs dat een bepaald kennisniveau aanwezig is.

AT Computing biedt u de mogelijkheid om uw kennisniveau te kwalificeren met behulp van een examen. In zo'n examen wordt de stof getoetst van de cursus "Linux/UNIX deel 1" of van de cursus "Linux/UNIX deel 2". Voor elke cursus is er een apart examen. Na het behalen van een examen verstrekt AT Computing het diploma "Certified professional Linux/UNIX user" resp. "Certified professional Linux/UNIX scripter".

Doelgroep

 • Professionele computergebruikers die willen kunnen aantonen dat zij de stof zoals die in de cursus "Linux/UNIX deel 1" resp. "Linux/UNIX deel 2" behandeld wordt, feitelijk beheersen en kunnen toepassen.

Doel

De diploma's "Certified professional Linux/UNIX user" en "Certified professional Linux/UNIX user scripter" worden door AT Computing uitgegeven. AT Computing stond aan de wieg van UNIX in Nederland, en verzorgt al sinds 1985 opleidingen op UNIX- en Linux-gebied.

Door zo'n diploma te halen geeft u aan, de stof van de cursus "Linux/UNIX deel 1" resp. "Linux/UNIX deel 2" van AT Computing goed te beheersen zodat u verantwoord een professionele Linux/UNIX-gebruiker of script-bouwer genoemd kunt worden.

Merk op: het diploma betreft niet één specifieke smaak Linux/UNIX, maar is van toepassing op alle soorten Linux/UNIX, bijvoorbeeld Solaris, AIX, HP-UX, Linux (RedHat, Suse, Mandrake, Debian, ...), Tru64, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD en andere!

Voorkennis

Kennis van (en vooral ook ervaring met) de stof zoals die in de cursus "Linux/UNIX deel 1" resp. "Linux/UNIX deel 2" van AT Computing behandeld wordt.

Onderwerpen algemeen

Elk examen wordt met gesloten boek afgelegd. Dat wil zeggen dat u geen documentatie mag gebruiken tijdens het afleggen van het examen. Alleen de AT Computing reference card mag gebruikt worden; die is ter plaatse beschikbaar. Tijdens het examen heeft u geen beschikking over een Linux/UNIX-werkplek.

Over het algemeen worden alleen zaken gevraagd die in de presentatie-sheets van de cursus "Linux/UNIX deel 1" resp. "Linux/UNIX deel 2" staan; wel wordt er van uitgegaan dat u een en ander ook zelf in de praktijk al gebruikt. Als er zaken gevraagd worden die niet in de presentatie-sheets voorkomen, dan kunt u die eenvoudig met behulp van de AT Computing reference card vinden.

Als tijdens de cursus die u volgde bepaalde onderwerpen niet behandeld zijn, kunnen die onderwerpen toch wel in het examen aan de orde komen. Bekijk de onderwerpenlijst dus van te voren goed, en bekijk zeker ook de presentatie-sheets van onderwerpen die bij u niet behandeld geweest zijn! Alles wat op de presentaties-sheets staat kan aan de orde komen! Het examen over de "Linux/UNIX deel 2" cursus gaat over de gehele cursusstof, dus de beide cursusmodules samen.

Duur en kosten

Elk examen duurt 2 uren.

De prijs voor het afleggen van een examen bedraagt € 399 excl. BTW.

Rooster

De examens worden uitsluitend op verzoek georganiseerd. Neem contact op met het cursussecretariaat als u belangstelling heeft. Daarbij geeft u aan of u een examen over de stof van de cursus "Linux/UNIX deel 1" of van de cursus "Linux/UNIX deel 2" wilt afleggen. Voor elk van de beide cursussen is er dus een apart examen.

Lijst van onderwerpen van het examen deel 1

Hieronder vindt u een lijst van onderwerpen voor het examen deel 1, en een proefexamen van 31 vragen. Binnenkort publiceren wij hier ook de lijst van onderwerpen voor het examen deel 2, plus proefexamen daarbij.

Overal waar de term UNIX gebruikt wordt mag u ook Linux lezen.

 • Inleiding:

  • Plaats van UNIX, shell, applicatie, hardware, gebruikers
  • Structuur van commandoregel (opdeling in woorden, whitespace)
  • Online documentatie: hoe te raadplegen (man)
  • Directe boodschap naar een gebruiker sturen (write/talk)
 • Bestandsbeheer:

  • Wat kan er in een file staan (alles)
  • Directory-structuur: functie van enkele basis-directories zoals /etc, /bin, /tmp; ls met enkele vlaggen (l, t, r, a, d), cd, pwd, betekenis van "."  ".."  "~"  en "~loginnaam", current directory, absolute en relatieve padnamen, maken en weggooien van directories
  • Basis-commando's: cat, more, pr, lp of lpr, file, cp, mv (ook met directory als laatste argument), rm (en vlaggetjes -r en -i)
  • Basis filenaam-expansie: * ? [abc] \
  • File- en directory-namen die met . beginnen
 • Reguliere expressies:

  • ^ $ . [abc] [^abc] [a-z] * \
  • eerste match
  • langste match
 • Text editing
  Enkele basis-zaken van "vi":

  • Starten
  • Wegschrijven
  • Stoppen (ook zonder wegschrijven)
  • Bewegen: pijltjes, w,  b,  ^,  $,  G,  /,  ?
  • Invoer-/commando-modus
  • Eenvoudig gebruik van y en d, x, yy, dd, rc
  • Het substitute-commando: basis, gebruik van reguliere expressies, achtervoegsel g
 • I/O redirection:

  • De begrippen standard input en standard output
  • < > >> |
 • De shell:

  • Functionaliteit (regel opsplitsen in woorden, I/O-redirection, maar geen optie-herkenning)
  • Foreground en background
  • ps (en vlaggetjes -f en -uloginnaam)
  • Process ID, Parent Process ID
  • kill
  • jobs vs. processen, jobnummers
  • nohup, nice
  • \ en enkele quotes om "bijzondere" tekens ongemoeid te laten
  • Concept van shell files: extra shell, effect van cd in shell file
  • Functie van .profile
 • Filesysteembeheer:

  • Het concept "mounten"
  • du, df (bij du: sommatie-aspect)
  • Het commando find: basis, criteria -name, -user, -size, -mtime, -type, betekenis van + en - voor getallen, -exec, -o, haakjes
  • Het concept "device special file"
  • Het concept "inode", hard links, symlinks
 • Het concept "filter", globale syntax (eerst opties, dan overige argumenten)
 • Toepassen van basisset filters met bekend veronderstelde opties:

  • sort -f -n -r
  • uniq -c
  • cmp
  • diff
  • tail -getal  +getal
  • od -c
  • wc -l -w -c
  • tr
  • grep -c -v -i
 • Protecties:
  NB: Alleen symbolische notatie, getal-notatie zal niet gevraagd worden.

  • uid- en gid-indeling
  • elementaire zaken uit /etc/passwd
  • Hoe zijn toegangsrechten te raadplegen
  • Hoe zijn toegangsrechten te zetten
  • Wat betekenen r, w, x bij files
  • Wat betekenen r, w, x bij directories
  • umask: betekenis, zetten, raadplegen
 • Netwerken:

  • Eenvoudig gebruik van slogin, telnet, ssh, scp, ftp
  • Onderscheid tussen UNIX- en niet-UNIX-specifiek
 • Voorbeeld-examen:

  • Onderaan deze webpagina vindt u een voorbeeld-examen voor deel 1.

Voorbeeld examen - deel 1

Een examen bestaat uit 31 vragen.
U heeft het examen gehaald als u minimaal 23 vragen juist beantwoord heeft. De lat ligt dus hoog, maar dat betekent dat het echt wat inhoudt als u het examen gehaald heeft.

 1. Op ieder UNIX-systeem kan precies één gebruiker tegelijkertijd werken.

  1. Dat klopt
  2. Dat klopt niet
 2. In deze vraag wordt met het teken een letterlijke spatie bedoeld. Spaties spelen bij deze vraag een belangrijke rol.

  Hoe kan ik de tekst "De••derde" (zonder de quotes) op standaard uitvoer schrijven?

  1. echo•De••derde
  2. echo•De\••derde
  3. echo•De\•\•derde
  4. echo•De\\••derde
 3. Het commando "manual who" geeft je de documentatie van het commando "who" op het scherm.

  1. Dat klopt
  2. Dat klopt niet
 4. Een filenaam in UNIX bestaat uit acht tekens, een punt en drie tekens.

  1. Dat klopt niet
  2. Dat klopt
 5. Een directory moet als extensie ".dir" hebben.

  1. Dat klopt
  2. Dat klopt niet
 6. Hoe kan ik de naam, eigenaar, toegangsrechten, tijdstempel etc. van de file "namenlijst" te zien krijgen?

  1. ls namenlijst
  2. ls -long namenlijst
  3. ls namenlijst -long
  4. ls -l namenlijst
 7. Met het commando "pr deelnemers" maak ik een afdruk van de file "deelnemers" op de printer.

  1. Dat klopt
  2. Dat klopt niet
 8. Met het commando "rename deelnemers deelnemers-old" zorg je er voor dat de file "deelnemers" voortaan "deelnemers-old" heet.

  1. Dat klopt niet
  2. Dat klopt
 9. In mijn directory staan alleen files. Hoe krijg ik de inhoud van al die files op mijn scherm?

  1. cat *.*
  2. cat @
  3. cat *
  4. cat @.@
 10. Ik heb een Windows-filesysteem op mijn UNIX-machine gemount op de directory "/windows". Ik ga naar de root-directory van dat Windows-filesysteem met het commando "cd /windows". Nu wil ik naar de directory "Mijn Documenten". Hoe doe ik dat?

  1. cd Mijn Documenten
  2. cd mijn\ documenten
  3. cd mijn documenten
  4. cd Mijn\ Documenten
 11. In mijn directory heb ik de files ".lijst", "lijst2", "lijst3.oud", "new.lijst4" en "verhaal" staan. Als ik het commando "echo lij*" geef (zonder de quotes), wat is dan de uitvoer?

  1. lijst2 lijst3.oud new.lijst4
  2. lijst2 lijst3.oud
  3. .lijst lijst2 lijst3.oud
  4. .lijst lijst2 lijst3.oud new.lijst4 verhaal
 12. Ik wil uit de file "beschrijving" alle regels te zien krijgen waar enkel en alleen het woord "Samenvatting" op staat. Hoe bereik ik dat?

  1. grep 'Samenvatting' beschrijving
  2. grep '^Samenvatting$' beschrijving
  3. grep 'Samenvatting$' beschrijving
  4. grep '^Samenvatting' beschrijving
 13. Hoe krijg ik uit de file "omschrijving" alle regels te zien waarop onder andere een hoofdletter staat die gevolgd wordt door een kleine letter?

  1. grep '[A,Z][a,z]' omschrijving
  2. grep '(A,Z)(a,z)' omschrijving
  3. grep '(A-Z)(a-z)' omschrijving
  4. grep '[A-Z][a-z]' omschrijving
 14. De file "/etc/passwd" bevat regels met de gegevens over de mogelijke loginnamen op het systeem. Zo'n regel bevat de loginnaam, dan een dubbelepunt (":") en dan nog allerlei overige informatie. Hoe krijg ik alle regels te zien die loginnamen van precies één teken beschrijven?

  1. grep '.:' /etc/passwd
  2. grep '?:' /etc/passwd
  3. grep '^?:' /etc/passwd
  4. grep '^.:' /etc/passwd
 15. Hoe krijg ik uit de file "handleiding" alle regels te zien waarop onder andere de tekst "bijzondere voorwaarden" voorkomt, waarbij tussen de twee woorden één of meer spaties mogen staan? Hieronder staat het teken "" voor een spatie.

  1. grep 'bijzondere•*voorwaarden' handleiding
  2. grep 'bijzondere•voorwaarden' handleiding
  3. grep 'bijzondere••*voorwaarden' handleiding
  4. grep 'bijzondere••voorwaarden' handleiding
 16. Geef de commandoregel waarmee je, alleen gebruikmakend van het commando "grep", alle regels uit de file "prijslijst" kunt laten zien waarop onder andere de tekst "munt=$" (de quotes horen niet bij de te zoeken tekst) voorkomt.

 17. Ik ben een file met "vi" aan het editen. Ik ben in "command mode" (ik heb net op de Escape-toets gedrukt). Hoe zet ik de cursor aan het begin van de laatste regel van de file?

  1. Door in te typen: G
  2. Door in te typen: G$
  3. Door in te typen: g
  4. Door in te typen: g$
 18. Mijn login-directory is "/home/greta", mijn huidige directory is "/home/sjaak". Ik wil naar de directory "tabellen" gaan die in mijn login-directory staat. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen?

  1. cd /tabellen
  2. cd ../greta/tabellen
  3. cd tabellen
  4. cd /greta/tabellen
 19. Ik wil de inhoud zien van de login-directory van harold. Hoe krijg ik dat voor elkaar?

  1. ls -l ~/harold
  2. ls -l /~harold
  3. ls -l /harold
  4. ls -l ~harold
 20. Ik wil een kopie maken van alle files in de directory "/home/petra/overzicht" naar mijn huidige directory. Hoe doe ik dat?

  1. cp /home/petra/overzicht .
  2. cp /home/petra/overzicht *
  3. cp /home/petra/overzicht/* *
  4. cp /home/petra/overzicht/* .
 21. Hoe kan ik de inhoud van de file "uitnodiging" aan gebruiker "quirijn" mailen?

  1. mail quirijn < uitnodiging
  2. mail uitnodiging quirijn
  3. uitnodiging > mail quirijn
  4. mail quirijn uitnodiging
 22. Ik heb een applicatie in de achtergrond gestart:

  $ analyze data-in >data-uit &
  [3] 2743
  $
  

  Omdat ik merk dat ik de verkeerde invoerfile heb opgegeven, wil ik dit commando afbreken. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen?

  1. stop 2743
  2. kill 3
  3. kill 2743
  4. stop %3
 23. Hoe krijg ik een lijst van alle files in en onder mijn huidige directory die kleiner zijn dan 20 diskblokken?

  1. find . -size --20 -print
  2. find . -size <20 -print
  3. find . -size 20 -print
  4. find . -size -20 -print
 24. Hoe maak ik een lijst van alle files en directories in en onder mijn huidige directory die van gebruiker "pake" of van gebruiker "ali" zijn?

  1. find . -user pake or -user ali -print
  2. find . -user pake -o ali -print
  3. find . -user pake -o -user ali -print
  4. find . -user pake or ali -print
 25. In mijn huidige directory geeft het commando "ls -li" de volgende output:

  total 30
  878308 -rw-r--r-- 2 sander pz 6501 Feb 3 11:17 betaald
   68289 -rw-r--r-- 1 sander pz 882 Feb 11 09:20 lijst
  878308 -rw-r--r-- 2 sander pz 6501 Feb 3 11:17 namenlijst
  

  De commando's "cat betaald" en "cat namenlijst" geven precies dezelfde uitvoer. Wat gebeurt er als ik het commando "rm namenlijst" geef?

  1. De file "betaald" is nog aanwezig, maar die file is nu leeg.
  2. De file "betaald" is nu ook weg.
  3. De file "betaald" is nog ongewijzigd aanwezig.
  4. De file "betaald" is nog aanwezig, maar de inhoud van die file is nu gewijzigd.
 26. Op mijn UNIX-machine zijn momenteel zo'n twintig mensen ingelogd. De regels output van het commando "who" zien er zo uit:

  helen  pts/3 Jan 24 12:43
  carlos  pts/6 Jan 24 07:34
  

  Ik wil de regels in volgorde van logintijd krijgen (bovenstaande twee regels zouden dus in andere volgorde moeten verschijnen). Alle mensen zijn vandaag ingelogd (ik hoef dus alleen maar op de tijd te sorteren, maand en dagnummer is bij alle regels hetzelfde). Hoe bereik ik dat?

  1. who | sort +5
  2. who | sort -5
  3. who | sort -k 4
  4. who | sort -k 5
 27. Ik heb een tekstbestand "handleiding" van vele duizenden regels. Hoe kan ik de laatste 20 regels te zien krijgen?

  1. wc -l 20 handleiding
  2. tail +20 handleiding
  3. tail -20 handleiding
  4. last 20 handleiding
 28. In de tekstfile "deelnemers" staan namen. Soms worden er hoofdletters gebruikt, maar niet altijd. Hoe krijg ik alle regels te zien waar de naam "liesbeth" op staat, al dan niet in hoofdletters?

  1. grep -ul 'liesbeth' deelnemers
  2. grep -v 'liesbeth' deelnemers
  3. grep 'liesbeth' deelnemers
  4. grep -i 'liesbeth' deelnemers
 29. In mijn huidige directory staan files, subdirectories en symlinks. Hoe krijg ik uit de output van "ls -l" alleen de files gerapporteerd, gesorteerd op wijzigingstijd (laatst gewijzigde eerst)?

  1. ls -l | sort -t | grep '^d'
  2. ls -lt | grep '^-'
  3. ls -l | sort -t | grep 'd'
  4. ls -lt | grep '-'
 30. Ik ben ingelogd als "clara", groep "beheer". In mijn directory staan vier files:

  -rw-r----- 1 marco inkoop 3946 Feb 25 08:45 lijst1
  -rw-rw---- 1 marco beheer  252 Jan 28 16:30 lijst2
  -r--r----- 1 clara beheer 8332 Feb 24 10:23 lijst3
  -r--rw---- 1 clara beheer 5501 Jan 17 09:49 lijst4
  

  Van deze files mag ik er nu maar één beschrijven (door er een andere file naar toe te kopiëren bijvoorbeeld). Welke?

  1. lijst1
  2. lijst2
  3. lijst3
  4. lijst4
 31. Ik ben ingelogd op machine "plek12" en ik kan tussen machines "plek12" en "voorraad" heen en weer inloggen en commando's uitvoeren.

  ------------+----------netwerk-------+-----------
        |            |
  +-----------+------------------+ +--+----------+
  |  plek12 (huidige machine)  | | voorraad  |
  +------------------------------+ +-------------+
  

  Ik ben in mijn logindirectory op "plek12" en geef het commando

  ssh voorraad who >wie-lijst
  

  Eén van onderstaande beweringen is waar. Welke?

  1. Op machine plek12 komt een file "wie-lijst" met inlog-gegevens over machine voorraad.
  2. Op machine voorraad komt een file "wie-lijst" met inlog-gegevens over machine voorraad.
  3. Op machine voorraad komt een file "wie-lijst" met inlog-gegevens over machine plek12.
  4. Op machine plek12 komt een file "wie-lijst" met inlog-gegevens over machine plek12.

 

Juiste antwoorden:
1: 2  2: 3  3: 2  4: 1  5: 2  6: 4  7: 2  8: 1  9: 3  10: 4  11: 2  12: 2  13: 4  14: 4  15: 3 
16: grep   'munt=\$'   prijslijst  
17: 1  18: 2  19: 4  20: 4  21: 1  22: 3  23: 4  24: 3  25: 3  26: 4  27: 3  28: 4  29: 2  30: 2  31: 1 

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2