Algemene voorwaarden opleidingen

Artikel 1. Definities

In het volgende worden verstaan onder:

 1. Enige zaak: de goederen/materialen en/of diensten in de ruimste zin des woords;
 2. Opdrachtnemer: AT Computing B.V.;
 3. Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijke persoon, met wie de overeenkomst strekkende tot het volgen van een cursus is overeengekomen, danwel voor wie (exclusief) materiaal wordt ontwikkeld, danwel aan wie advies (op verzoek) wordt uitgebracht;
 4. Cursist: de natuurlijke persoon, die de cursus feitelijk volgt;
 5. Offerte: de aanbieding van de opdrachtnemer, waarbij hij zich bereid verklaart in een bepaald geval of bij voorkomende gelegenheid enige zaak/dienst te leveren c.q. te verrichten;
 6. Voorwaarden: de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden AT Computing B.V.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes en overeenkomsten, uitgevoerd, uitgebracht respectievelijk gesloten door de opdrachtnemer.
 2. Indien ook onze wederpartij naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
 4. Indien en voorzover algemene voorwaarden gebruikt door de opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing.

Artikel 3. Inschrijving

 1. Inschrijving voor de door de opdrachtnemer verzorgde cursussen geschiedt door middel van de invulling en inzending van een aanmeldingsformulier, waarin tevens door de opdrachtgever de naam van de cursist zal worden aangegeven.
 2. Binnen enkele dagen na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waardoor de overeenkomst strekkende tot het volgen van een cursus tot stand is gekomen.
 3. De prijzen van de cursussen gelden, zoals die staan vermeld op de website en/of in de cursusprospectus van het jaar waarin de cursus gevolgd wordt.

Artikel 4. Verhindering van de cursist

 1. Bij verhindering van de cursist is vervanging door een andere cursist te allen tijde mogelijk.
 2. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 5. Annulering/verplaatsing door de opdrachtgever

 1. Annulering/verplaatsing door de opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk drie weken voor de geplande eerste cursusdag.
 2. De opdrachtgever zal het betaalde cursusbedrag terugontvangen; op dit bedrag zal echter een bedrag van vijftig euro (50 euro) exclusief BTW aan administratiekosten worden ingehouden.
 3. Bij annulering/verplaatsing tot één week voor de eerste cursusdag zal 25% van het cursusbedrag alsmede de kosten van het eventueel toegestuurde cursusmateriaal in rekening worden gebracht.
 4. Bij annulering/verplaatsing van één week tot één werkdag voor aanvang van de cursus zal 75% van het cursusbedrag alsmede de kosten van eventueel toegestuurde cursusmateriaal in rekening worden gebracht.
 5. Bij annulering/verplaatsing binnen één werkdag voor de eerste cursusdag is het volledige cursusbedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.
 6. Tussentijdse annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Artikel 6. Annulering door de opdrachtnemer

 1. De opdrachtgevers danwel cursisten zullen zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gebracht.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de betreffende cursus.
 3. De opdrachtnemer zal bij annulering het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld retourneren, tenzij lid d wordt toegepast.
 4. Indien mogelijk worden de reeds ingeschreven cursisten, wanneer zij dit wensen, ingedeeld bij een cursus met een andere begindatum. In dit geval vindt er geen retournering van het cursusgeld plaats.

Artikel 7. Auteursrecht

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer is het de cursist en opdrachtgever verboden gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal, werkwijzen of andere geestesproducten te publiceren of op welke andere wijze dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.
 4. Het maken van opnamen in beeld of geluid van cursusbijeenkomsten of gedeelten daarvan is uitdrukkelijk verboden.
 5. Bij elke overtreding van het gestelde in de vorige leden verbeurt de cursist/opdrachtgever een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000 per overtreding, zulks onverminderd het recht van de opdrachtnemer de volledige schade op de cursist/opdrachtgever te verhalen.

Artikel 8. Vervanging docent

De opdrachtnemer behoudt te allen tijde de vrijheid docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.

Artikel 9. Klachten

 1. De opdrachtgever dient klachten over de uitvoering van de cursus en/of de met de cursus samenhangende administratieve procedures respectievelijk het materiaal c.q. advies binnen één week na constatering van de gebreken te richten aan:AT Computing BV
  t.a.v. de directie
  Kerkenbos 1238
  6546 BE Nijmegen
 2. Rechten voortvloeiende uit klachten die later dan laatstgemelde tijdstip aan de opdrachtnemer worden gericht, zijn vervallen en worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10. Betaling

 1. De opdrachtnemer zal voor de deelname aan de cursus danwel een verstrekt advies of exclusief geconcipieerd cursusmateriaal een factuur zenden na inschrijving als bedoeld in artikel 3.
 2. Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient binnen dertig dagen na de factuurdatum te geschieden.
 3. Bij betaling anders dan door overmaking op een van de door de opdrachtnemer opgegeven bankrekeningen, zal de opdrachtnemer de feitelijke extra transactiekosten, met een minimum van 3% van het factuurbedrag, aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 4. Indien betaling binnen de in lid b van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag tot de dag van algehele voldoening over het openstaande bedrag 2% rente per maand verschuldigd aan de opdrachtnemer.
 5. De opdrachtnemer is gerechtigd een cursist te weigeren indien er een redelijk vermoeden bestaat dat deze niet tot betaling overgaat, tenzij de opdrachtgever zekerheid tot betaling verschaft. De opdrachtgever is bij dit redelijk vermoeden van non-betaling aansprakelijk voor zijn eigen schade, alsmede voor de schade van de opdrachtnemer.
 6. Zodra de opdrachtnemer een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever.
 7. In geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling van de opdrachtgever en stillegging of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, is al hetgeen de opdracht nemer van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de cursus, de annulering door de opdrachtnemer, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten door de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de overeenkomst die is gesloten en/of de
  diensten die ten behoeve van een opdrachtgever worden of zijn verricht door de opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege de opdrachtnemer tewerk zijn gesteld of van wiens diensten de opdrachtnemer gebruik is gemaakt, tenzij aan de opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
 3. Hoewel bij de samenstelling van de website, de brochures en het cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor juistheid en/of volledigheid van (specifieke) informatie en (druk)fouten niet worden ingestaan en aanvaardt de opdrachtnemer hiervoor geen aansprakelijkheid.
 4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot —per gebeurtenis— vijf maal het factuurbedrag voorzover betrekking hebbend op de werkzaamheden waarbij zich de schade heeft voorgedaan.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever dienen in eerste instantie aanhangig te worden gemaakt bij en berecht door de daartoe krachtens de wet bevoegde rechter.

Maart 2010


In het verleden hanteerden wij voorwaarden gedeponeerd onder nummer 2001/71. Deze nieuwe voorwaarden, depotnr. 2010/13, zijn aangepast naar aanleiding van een verhuizing: vestigingsadres en postbus. Er zijn geen andere wijzigingen.

Onderwerpen
Actieve filters: Wis alle filters
Loading...